Imprimă această pagină

Obiective strategice și sarcini US RNDR

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală activează în fiecare Stat Membru și grupează, la nivel naţional, organizaţiile şi autorităţile implicate în procesul de dezvoltare rurală.
(art. 54 din REGULAMENTUL (CE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Obiective strategice:

 • Creșterea implicării părților interesate în implementarea PNDR
 • Îmbunătățirea calității implementării PNDR
 • Informarea publicului larg și a beneficiarilor potențiali despre PNDR
 • Sprijinirea și promovarea inovării în agricultură

Sarcinile US RNDR:

 • Colectarea de exemple de proiecte ce acoperă prioritățile PNDR 2014-2020
 • Facilitarea schimburilor tematice și analitice dintre părțile interesate pe dezvoltare rurală, partajarea și diseminarea rezultatelor
 • Instruirea și interconectarea GAL-urilor, sprijin pentru cooperarea inter-teritorială și transnațională
 • Căutarea de parteneri pentru cooperare (Măsurile 16.1 și 16.4)
 • Activități de interconectare pentru consultanți și servicii de sprijinire a inovării
 • Partajarea și diseminarea constatărilor rezultate din procesele de monitorizare și evaluare
 • Publicitate și informare pentru PNDR 2014-2020 și activități de comunicare care vizează un public mai larg
 • Participare și contribuție la activitățile rețelelor europene.

Art. 54 (3) din Reg. UE nr. 1305/2013

Reţeaua rurală naţională
 
(1) Fiecare stat membru creează o reţea rurală naţională, care grupează organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală. Parteneriatul menţionat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 face, de asemenea, parte din reţeaua rurală naţională.
Statele membre care aplică programe regionale pot prezenta spre aprobare un program specific pentru crearea şi operarea reţelei lor rurale naţionale.
 
(2) Interconectarea prin intermediul reţelei rurale naţionale are ca scop:
a)sporirea gradului de implicare a părţilor interesate în implementarea dezvoltării rurale;
b)ameliorarea calităţii punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală;
c)informarea publicului larg şi a potenţialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală şi oportunităţile de finanţare;
d)încurajarea inovării în agricultură, producţia alimentară, silvicultură şi zonele rurale.
 
(3) Sprijinul acordat din FEADR în temeiul articolului 51 alineatul (3) se utilizează:
 
a) pentru structurile necesare operării reţelei;
b) pentru pregătirea şi implementarea unui plan de acţiune care să includă cel puţin următoarele elemente:
 • (i) activităţile referitoare la colectarea de exemple de proiecte care să acopere toate priorităţile programelor de dezvoltare rurală;
 • (ii) activităţile referitoare la facilitarea schimburilor tematice şi analitice între părţile interesate din domeniul dezvoltării rurale, a partajării şi a diseminării rezultatelor;
 • (iii) activităţile referitoare la furnizarea de formare şi de interconectare destinate grupurilor de acţiune locală şi în special asistenţă tehnică pentru cooperarea interteritorială şi transnaţională, facilitarea cooperării între grupurile de acţiune locală şi căutarea de parteneri pentru măsura menţionată la articolul 35;
 • (iv) activităţile referitoare la furnizarea de interconectare destinate consultanţilor şi serviciilor de sprijinire a inovării;
 • (v) activităţile referitoare la punerea în comun şi diseminarea rezultatelor monitorizării şi ale evaluării;
 • (vi) un plan de comunicare, inclusiv publicitate şi informaţii privind programul de dezvoltare rurală în acord cu autorităţile de management, precum şi activităţi de informare şi comunicare destinate publicului larg;
 • (vii) activităţile referitoare la participarea şi contribuţia la activităţile reţelei europene pentru dezvoltare rurală.
 
(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabileşte norme privind înfiinţarea şi modul de operare a reţelelor rurale naţionale şi conţinutul programelor specifice menţionate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 84.
Positive SSL